Kwaliteiten

Angelique lactatiekundige kwaliteiten

Lactatiekundige IBCLC, beroepsprofiel

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel.

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO- code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen;
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt;
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Privacy protocol

Ik vind het belangrijk dat jij als cliënt weet hoe ik als IBCLC met persoonsgegevens omga.

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Klik hier voor het Privacyprotocol.

Nederlandse vereniging Lactatiekundigen NVL

Ik ben als Lactatiekundige aangesloten bij de beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Mijn lidmaatschapsnummer is 73217.

Missie
Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Visie

  1. De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm.
  2. De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding.
  3. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking.
  4. Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.

Wil je meer weten over de beroepsvereniging dan verwijs ik je naar de volgende link: Algemene Voorwaarden NVL

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over de zorg die ik gegeven heb? Dan ga ik graag in gesprek met je. Ik sta altijd open voor feedback en ik wil er binnen mijn mogelijkheden alles aan doen om aan je wensen en behoeften te voldoen. Ik streef naar zeer hoge kwalitatieve zorg met aandacht voor de specifieke wensen van jou als ouder.

Mochten wij er samen niet uit komen dan kun je je klacht melden bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging NVL. De klacht, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, wordt in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen. In het volgende document kan je de procedure geheel inzien:
 Klachtenprocedure NVL.

Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ. Ik beschik over een klachtenprocedure en klachtenfunctionaris (zie boven) én ben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Mijn lidmaatschapsnummer is 10405. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de volgende link: https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/2019/01/Alg-Voorwaarden-KPZ-2019.pdf